Thông tin tuyển dụng

Wonderful Sai Gon Electrics Co., LTD 

Nhóm phó phòng Kỹ thuật

Thời hạn: Số lượng: 5

Chi tiết

Trưởng bộ phận phòng Kinh doanh

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết

Nhóm trưởng phòng Kế toán

Thời hạn: Số lượng: 1

Chi tiết